Tin kinh tế
02/04/2021
Ngày 30/3/2021, tại NVH xã Quỳnh Nguyên diễn ra Đại hội đại biểu thành viên HTXDVNN. Đại hội đã bầu ra được hội đồng quản trị gồm 2 người, trong đó bầu Ông Hoàng Đình Tâm là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX, Ông Đoàn Minh Hiển là phó chủ tịch hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bỉnh KHiêm là kiểm soát HTX. Hội đồng quản trị đã lựa chọn được 2 ông bà làm kế toán và thủ kho HTX đều là những người có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.