Một góc cảnh vườn chùa Phúc Hải Tự
Ngày 05/05/2022

Sự yên bình tĩnh lặng nơi cảnh chùa

Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202106/Images/ng-du-9-20210623032001-e.jpg

Giếng cổ chùa Phúc Hải Tự

Tin liên quan